Zukiswa Pakama

Akulahlwa Mbeleko Ngakufelwa

Sinomtha is a talented girl who sings and can play a guitar. Help from friends and family allow Sinomtha to explore her love of music. Her family is struggling to make ends meet after her mother lost her job, and Sinomtha often has to assist with finances by playing at gigs.

Eli bali livulwa nje kubonakala ubuhlungu nonxunguphalo kuThandaza ogulelwa ngumyeni wakhe uNtando. Banonyana uMava osentolongweni, nentombi uSinomtha ohamba isikolo. USinomtha lo ukrelekrele kakhulu kwaye unesiphiwo sokucula nokudlala ikatala. Unomhlobokazi wakhe uGqiyazana ophuma kwikhaya elifumileyo njengokuba yena ehlala ematyotyombeni. UGqiyazana unekatala angakwaziyo ukuyisebenzisa. USinomtha uhlala eboleka le katala kaGqiyazana ze yena amenzele umsebenzi wesikolo njengokuba uGqiyazana ebengemhlanga kakhulu apha esikolweni

Description

Zukiswa Pakama

Award: IBBY Honour List 2018

ISBN: 978-0-636-20762-2

Publisher: Pearson

Language: IsiXhosa

Sinomtha is a talented girl who sings and can play a guitar. Help from friends and family allow Sinomtha to explore her love of music.

Her family is struggling to make ends meet after her mother lost her job, and Sinomtha often has to assist with finances by playing at gigs.

Additional information

Author

Zukiswa Pakama

Language

IsiXhosa

Award

IBBY Honour List

Publisher

Pearson SA

ISBN

978-0-636-20762-2